SKONTROLUJTE CENU DORUČENIA VO VAŠEJ KRAJINE

StopWar - 30% discount. 50% our profits we will give to Ukrainian refugees

Kúpte si 2 kotúče 200m a získate 1 zadarmo!

Mayami Strings

Vrátenie a reklamácia

Vrátenie tovaru

  1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci spotrebiteľ má v súlade so zákonom a týmito VOP možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak bol tovar prevzatý a zakúpený osobne na predajni predávajúceho.

Pri doručení prepravcom je kupujúci povinný skontrolovať bezprostredne pri dodaní spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť obalu). V prípade neúplnej alebo poškodenej zásielky ma kupujúci právo odmietnuť prevzatie zásielky.

V prípade, ak si kupujúci zvolí osobné prevzatie tovaru v sklade predávajúceho, kupujúci je povinný pri osobnom odbere vybraný tovar riadne prezrieť a skontrolovať, nakoľko pri tovare zakúpenom týmto spôsobom kupujúci nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú v konkrétnom prípade inak. V prípade, že je tovar poškodený, ma zákazník povinnosť nahlásiť tento fakt predávajúcemu personálu.

  1. Odstúpenie od zmluvy a spôsob vrátenia tovaru

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúci vyplní písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nachádza tu.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené PÍSOMNOU FORMOU a to prostredníctvom e-mailu na adresu info@mayami-strings.eu. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám potvrdíme e-mailom.

Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí objednávateľ zašle doporučene na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe, riadne vyplneným prehlásením o odstúpení od zmluvy späť na adresu skladu prevádzkovateľa (nie formou dobierky) najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Doručovacia adresa pre vrátenie tovaru:

Názov firmy: isklad 211694/09
Meno príjemcu: GREEN FOX s.r.o.
Ulica: Dialničná cesta 5
PSČ a mesto: 903 01 Senec
Krajina: Slovensko

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a predávajúcemu doručí tovar nepoužitý, nepoškodený a v originálnom obale, predávajúci vráti kupujúcemu celú kúpnu cenu zaplatenú za tovar, bez nákladov na poštovné.

Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a predávajúcemu doručí tovar v inom ako v pôvodnom neporušenom stave a obale (napr. zbavený pôvodného obalu, použitý, neúplný, poškodený alebo znečistený), predávajúci je oprávnený vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu tovaru zníženú o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu a/alebo o hodnotou jeho opotrebenia (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z.

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. Platby predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru späť na adresu skladu predávajúceho. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom na kupujúcim zvolený účet. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ.

Tovar musí byť zaslaný späť v nepoužitom a v znovu predajnom stave a tiež v originálnom obale. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).

Reklamácia tovaru

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar je bez chýb a má požadovanú kvalitu.

Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcim poskytnuté.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia alebo nesprávneho používania, resp. v dôsledku akéhokoľvek iného nesprávneho zásahu resp. poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny.

Kupujúci je povinný predložiť reklamovaný čistý v opačnom prípadne je predávajúci oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru.

Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady predanej veci (ďalej len „reklamácia“), je predávajúci alebo ním poverený pracovník povinný o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dni. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu avšak najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia. O rozhodnutí ohľadom oprávnenosti reklamácie bude v takomto prípade zákazník informovaný telefonicky prostredníctvom sms správy alebo elektronickou formou.

Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu poštou na adresu:

Názov firmy: isklad 211694/09
Meno príjemcu: GREEN FOX s.r.o.
Ulica: Dialničná cesta 5
PSČ a mesto: 903 01 Senec
Krajina: Slovensko

Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn., že okrem vytknutia vád doloží aj miesto, cenu tovaru a dobu zakúpenia tovaru, čo preukáže predajným dokladom.

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, i za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci kupujúcim v záručnej dobe. Doba pre uplatnenie reklamácie (záručná doba) je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru v predajni resp. v prípade doručenia tovaru dátum doručenia tovaru prepravcom. Právo na reklamáciu tovaru kupujúcemu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe.

Reklamáciu by kupujúci mal uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby reklamácia mohla byť správne posúdená a vybavená. Len čo kupujúci zistí vadu na prevzatej veci, je povinný vec uschovať a nepoužívať až do uplatnenia reklamácie, aby sa zabránilo výraznejšiemu poškodeniu veci napr. tak, že z odstrániteľnej vady sa stane vada neodstrániteľná.

Záručnú dobu si nie je možno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, tzn. s dobou počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vydržať, vzhľadom na jeho vlastnosti, daný účel použitia a rozdielnosť v intenzite používania.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak sa reklamácia vybaví výmenou vadného tovaru za nový, beží doba pre uplatnenie reklamácie znova od okamžiku prevzatia nového tovaru kupujúcim.

Zákazník nemá nárok na automatické vrátenie peňazí za uplatňovanú reklamáciu.

V sporoch vzniknutých v rámci reklamačného riadenia rozhoduje súd.

Podľa zákona 391/2015 Z.z., má kupujúci ako spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Postup pre takéto konanie je popísaný nižšie:

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@mayami-strings.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, akým bola zo strany predávajúceho vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietnutím, alebo na takúto žiadosť nereaguje do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Podľa zákona 391/2015 Z.z. sú subjektmi na alternatívne riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust. § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci ako spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. §12 Zákona 391/2015 Z.z., možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Nákupný košík