ZKONTROLUJTE CENU DORUČENÍ VE VAŠÍ ZEMI

StopWar - 30% discount. 50% our profits we will give to Ukrainian refugees

Kupte si 2 kotouče 200m a získejte 1 zdarma!

Mayami Strings

Vrácení a reklamace

Vrácení zboží

 

  1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Kupující spotřebitel má v souladu se zákonem a s těmito VOP možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá, pokud bylo zboží převzato a zakoupeno osobně v prodejně prodávajícího.

 

Při doručení přepravcem je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu) bezprostředně při dodání spolu s dopravcem. V případě neúplné nebo poškozené zásilky má kupující právo odmítnout zásilku převzít.

 

V případě, že si kupující zvolí osobní převzetí zboží ve skladu prodávajícího, je kupující povinen si při osobním odběru vybrané zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat, jelikož u zboží zakoupeného tímto způsobem není kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, kromě případů, kdy se prodávající a kupující dohodnou v konkrétním případě jinak. V případě, že je zboží poškozeno, má zákazník povinnost nahlásit tento fakt prodávajícímu personálu.

 

  1. Odstoupení od smlouvy a způsob vrácení zboží

Při odstoupení od kupní smlouvy vyplní kupující písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy a uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro finanční vypořádání. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy se nachází zde.

 

Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno PÍSEMNOU FORMOU, a to prostřednictvím e-mailu na adresu info@mayami-strings.eu. Přijetí odstoupení od smlouvy Vám potvrdíme e-mailem.

 

Objednatel zašle zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí doporučeně na vlastní náklady spolu s originálem dokladu o koupi a řádně vyplněným prohlášením o odstoupení od smlouvy zpět na adresu skladu provozovatele (ne formou dobírky) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

 

Doručovací adresa pro vrácení zboží:

 

Název firmy: isklad 211694/09
Jméno příjemce: GREEN FOX s.r.o.
Ulice: Dialničná cesta 5
PSČ a město: 903 01 Senec
Země: Slovensko

 

Pokud kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží nepoužité, nepoškozené a v originálním obalu, prodávající vrátí kupujícímu celou kupní cenu zaplacenou za zboží, bez nákladů na poštovné.

 

Kupující spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení se zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Pokud kupující odstoupí od smlouvy a prodávajícímu doručí zboží v jiném než v původním neporušeném stavu a obalu (např. bez původního obalu, nebo v použitém, neúplném, poškozeném nebo znečištěném obalu), prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu kupní cenu zboží sníženou o hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu a/nebo o hodnotou jeho opotřebení (v souladu s § 457 občanského zákoníku).

 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující spotřebitel zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Bližší podmínky jsou upraveny v zákoně č. 102/2014 Z. z.

 

Po odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli veškeré platby, které je povinen dle právních předpisů vrátit. Prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli platby bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení vráceného zboží zpět na adresu skladu prodávajícího. Jejich úhrada bude provedena bankovním převodem na účet zvolený kupujícím. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

 

Zboží musí být zasláno zpět v nepoužitém a znovu prodejním stavu a také v původním obalu. Kupující spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení se zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech dle ust. § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Z. z.

 

V případě vrácení poškozeného zboží používaného nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu náhradu škody, resp. jiné zákonné nároky. Je oprávněn započítat si tyto nároky oproti pohledávce na vrácení kupní ceny (s výjimkou zboží vráceného z důvodu prokázaných záručních vad).

Reklamace zboží

 

Prodávající odpovídá za to, že prodávané zboží je bez chyb a má požadovanou kvalitu.

 

Kupující je povinen zboží při jeho převzetí od doručovatele důkladně zkontrolovat a potvrdit převzetí zboží svým podpisem na dokladu o jeho převzetí. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen ihned kontaktovat prodávajícího, aniž by zásilku převzal. V případě nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží vinou doručovatele je nutno reklamaci uplatňovat přímo u doručovatele. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, jehož převzetí bez vad kupující doručovateli potvrdil, nebude prodávajícím uznána jako oprávněná a plnění z takové reklamace nebude kupujícím poskytnuto.

 

Reklamace se vztahuje pouze na prokazatelné výrobní vady způsobené výrobcem, které byly zjištěny ihned po dodávce zboží nebo během jeho používání. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené uživatelem v rámci běžného používání zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení nebo nesprávného používání, resp. v důsledku jakéhokoli jiného nesprávného zásahu, resp. poškození kupujícím nebo třetí osobou.

 

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, pokud je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny.

 

Kupující je povinen předložit reklamované zboží čisté, v opačném případně je prodávající oprávněn převzetí zboží odmítnout.

 

Pokud kupující uplatní právo z vadného plnění prodané věci (dále jen „reklamace“), je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen rozhodnout o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění. O rozhodnutí ohledně oprávněnosti reklamace bude v takovém případě zákazník informován telefonicky prostřednictvím sms zprávy nebo elektronickou formou.

 

Kupující má právo uplatnit reklamaci poštou na adresu:

 

Název firmy: isklad 211694/09
Jméno příjemce: GREEN FOX s.r.o.
Ulice: Dialničná cesta 5
PSČ a město: 903 01 Senec
Země: Slovensko

 

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad doloží i cenu zboží a dobu a místo zakoupení zboží, což prokáže prodejním dokladem.

 

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době. Doba pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží v prodejně resp. v případě doručení zboží dnem doručení zboží přepravcem. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.

 

Reklamaci by kupující měl uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být řádně posouzena a vyřízena. Jakmile kupující zjistí vadu na převzaté věci, je povinen věc uschovat a nepoužívat ji až do uplatnění reklamace, aby zabránil výraznějšímu poškození věci např. tak, že se z odstranitelné vady stane vada neodstranitelná.

 

Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti, tzn. s dobou během níž při správném používání a zacházení může zboží vydržet, vzhledem k jeho vlastnostem, daným účelem použití a rozdílnosti v intenzitě používání.

 

Doba od uplatnění práva z vadného plnění až do doby, kdy je kupující po skončení opravy povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud se reklamace vyřídí výměnou vadného zboží za nové, běží doba pro uplatnění reklamace znovu od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

 

Zákazník nemá nárok na automatické vrácení peněz za uplatňovanou reklamaci.

 

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud.

 

Podle zákona 391/2015 Z. z. má kupující jako spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu. Postup pro takové jednání je popsán níže:

 

Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@mayami-strings.eu), není-li spokojen se způsobem, jakým byla ze strany prodávajícího vyřízena jeho reklamace, nebo pokud se domnívá, že prodávající jinak porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítnutím, nebo na takovou žádost nereaguje do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu. Podle zákona 391/2015 Z. z. jsou subjekty pro alternativní řešení sporů (dále jen „subjekt ARS“) orgány a oprávněné právnické osoby podle ust. § 3 zákona 391/2015 Z. z. Kupující jako spotřebitel může podat návrh způsobem určeným podle ust. §12 Zákona 391/2015 Z.z., přičemž možnost obrátit se na soud tím není dotčena.

Nákupní košík