ZKONTROLUJTE CENU DORUČENÍ VE VAŠÍ ZEMI

StopWar - 30% discount. 50% our profits we will give to Ukrainian refugees

Kupte si 2 kotouče 200m a získejte 1 zdarma!

Mayami Strings

Ochrana osobních údajů

Dovolujeme si vás stručně informovat o zpracování vašich osobních údajů. Tyto informace se netýkají osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

 

 1. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je společnost GREEN FOX s.r.o., Jégého 10, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 54 046 351, e-mail: info@mayami-strings.eu, (dále jen „Správce“).

 

 1. V jakých situacích budeme vaše data zpracovávat?

  A. Zpracovávání údajů s vaším souhlasem.

O udělení souhlasu vás požádáme, pokud ještě nejste naším registrovaným zákazníkem, ani s vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům důvodu č. 47 Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, dále jen „nařízení GDPR“), a pokud od nás chcete dostávat marketingové nabídky.

 

B. Zpracovávání údajů bez vašeho souhlasu.

 

Bez vašeho souhlasu můžeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

 

a) Právní titul: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

Účel:

 

 • realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace
 • zákaznický program

b) Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů správce údajů.

 

Účel:

 

 • k vymáhání dlužných částek za dodané zboží nebo jiných pohledávek správce údajů
 • ve vybraných případech k posouzení vaší důvěryhodnosti
 • přímý marketing směřovaný výhradně na naše registrované zákazníky a osoby splňující požadavky dle důvodu č. 47 nařízení GDPR spočívající v nabídce produktů a služeb poskytovaných správcem údajů

c) Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona.

 

Účel:

 

 • poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchování údajů podle zákona
 • vedení účetnictví
 • elektronická evidence tržeb
 1. Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 

 • vaše identifikační a kontaktní údaje
 • údaje o produktech, které jste zakoupili, příp. o službách, které jsme vám poskytli
 • údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky nebo jinak)
 • platební údaje (např. údaj o zaplacené částce apod.)
 • pouze ve vybraných případech se jedná o údaje o vaší důvěryhodnosti, pro účely tzv. „černé listiny“
 1. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Vaše osobní údaje zpracovávané správcem údajů pro účely popsané v bodě 2 těchto informací pocházejí výhradně od vás, jsou to tedy údaje, které jste nám poskytli např. v souvislosti s uzavřením smlouvy (nákupem zboží) nebo jste nám je oznámili pro účely zákaznického programu a registrace do něj.

 

 1. Kdo je příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném nebo uvedeném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 

 • našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s vámi, např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo je-li to nutné k ochraně našich oprávněných zájmů (např. soudy, policie atd.)
 • pokud nám k tomu udělíte souhlas v rozsahu své e-mailové adresy použité v rámci nákupu na stránkách našeho internetového obchodu, dále provozovateli přímého marketingu nebo služby s účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem. Takový správce údajů je vůči naší společnosti v postavení zprostředkovatele osobních údajů. Předáním těchto osobních údajů však pro vás zajišťujeme všechna uvedená práva.
 1. Jaká máte při zpracování vašich osobních údajů práva?

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:

 

 • Právo na přístup – o přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, můžete požádat správce údajů. Správce údajů vám poskytne také kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu – o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o vás zpracováváme, můžete požádat správce údajů.
 • Právo na výmaz – můžete požádat správce údajů, aby vymazal vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 2. odvolali jste souhlas, na jehož základě byly vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 3. vznesli jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takové zpracování, nebo jste vznesli námitky proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu
 4. vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně
 5. vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce údajů vztahuje
 • Právo na omezení zpracování – můžete požádat správce údajů, aby omezil zpracování vašich osobních údajů, dojde-li k některé z následujících situací:
 1. popřeli jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce údajů mohl přesnost osobních údajů ověřit
 2. zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte vymazání těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití
 3. správce údajů již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 4. vznesli jste námitku proti zpracování svých osobních údajů podle čl. 21 ods. 1 nařízení GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad vašimi oprávněnými důvody
 • Právo na přenosnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Právo na odvolání souhlasu – je-li zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem, ke kterému jste dali souhlas, kdykoli odvolat.
 • Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů u správce údajů za účelem přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce údajů.
 • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko.
 1. Je váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný?

O udělení souhlasu vás požádáme, pokud ještě nejste naším registrovaným zákazníkem, ani s vámi nemáme jiný obdobný vztah odpovídající požadavkům důvodu č. 47 Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, dále jen „nařízení GDPR“), a pokud od nás chcete dostávat marketingové nabídky.

 

 1. Je možné udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Souhlas udělený pro marketingové účely můžete odvolat kdykoli.

 

 1. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš souhlas se zpracováním vlastních osobních údajů můžete odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší společnosti nebo na e-mail: info@mayami-strings.eu.

 

 1. Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděnému bez vašeho souhlasu?

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování svých osobních údajů na kterémkoli z našich kontaktů uvedených v bodě 1.

Nákupní košík