ZKONTROLUJTE CENU DORUČENÍ VE VAŠÍ ZEMI

StopWar - 30% discount. 50% our profits we will give to Ukrainian refugees

Kupte si 2 kotouče 200m a získejte 1 zdarma!

Mayami Strings

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu MAYAMI-STRINGS.EU

stanovující obchodní podmínky mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „VOP“)

 1. Tyto VOP platí pro nákup na webovém portálu internetového obchodu mayami-strings.eu, který prodávající provozuje na internetové adrese www.mayami-strings.eu (dále také „webový portál internetového obchodu mayami-strings.eu“) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 1. Provozovatelem (prodávajícím) webového portálu internetového obchodu mayami-strings.eu je společnost GREEN FOX s.r.o., Jégého 10, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 54 046 351 (dále jen „prodávající“).
 1. Objednatelem (kupujícím) na webovém portálu internetového obchodu mayami-strings.eu je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/ů).
 1. Koupi zboží realizuje kupující formou vystavení a odeslání objednávky na webovém portálu internetového obchodu mayami-strings.eu s tím, že prodávající musí objednávku kupujícího v souladu s VOP odsouhlasit (akceptovat), jinak smluvní vztah nevznikne. Před tím, než kupující odešle objednávku, jsou mu na webovém portálu internetového obchodu mayami-strings.eu a v rámci VOP sděleny a poskytnuty informace podle zvláštních předpisů, zejména podle ust. § 3 zákona 102/2014 Z. z. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se na webovém portálu internetového obchodu mayami-strings.eu seznámil s VOP s vědomím, že podáním objednávky a její součástí je povinnost zaplatit cenu objednaného zboží.
 1. Na webovém portálu internetového obchodu mayami-strings.eu postupuje kupující podle navigačních pokynů. Kupující je povinen uvést úplné, pravdivé a správné údaje, které jsou pro řádné doručení zboží nezbytné. Při procesu objednávání a před definitivním odesláním prodávajícímu je kupující povinen zkontrolovat správnost zvolených dat a údajů.
 1. Objednávka kupujícího se považuje za odeslanou, pokud je doručena prodávajícímu, a pokud obsahuje veškeré požadované údaje – název objednávaného zboží, jeho množství, cenu, dodací a fakturační adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujícího. Při objednávce zboží na fyzickou osobu – nepodnikatele, je třeba uvést následující údaje: jméno, příjmení, adresu, kam má být zboží doručeno, telefonní číslo a e-mail. Pokud nakupujete jako právnická osoba (na firmu nebo živnost), je potřeba uvést v objednávce následující údaje: obchodní jméno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturační adresu, je-li odlišná od adresy doručení.
 1. Objednávka kupujícího je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy za smluvních podmínek ve smyslu těchto VOP. Objednávka je určena pro prodávajícího, který ji ve lhůtě 5 dnů od jejího doručení přijme. Odesláním objednávky prodávajícímu na webovém portálu internetového obchodu mayami-strings.eu projevuje kupující vůli být během uvedené lhůty svojí objednávkou vázán, koupit a převzít jím vybrané zboží za kupní cenu, a to v souladu s podmínkami těchto VOP, a za předpokladu, že prodávající objednávku akceptuje.
 1. Prodávající akceptuje objednávku zboží, a tedy i uzavření kupní smlouvy, potvrzením této správně a řádně vyplněné objednávky elektronickou formou (e-mailem). Po doručení objednávky prodávající neprodleně elektronicky potvrdí objednávku kupujícího, tzn. informuje ho o obdržení a zařazení objednávky do svého systému.
 1. Všechny přijaté elektronické objednávky zboží jsou považované za závazné. Prodávající má právo zrušit objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání nebo z důvodu nemožnosti dodání za cenu, která je uvedena na webovém portálu internetového obchodu mayami-strings.eu. Prodávají kupujícího o všech těchto případech informuje. Kupující má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a od objednávky uvedeného zboží odstoupit. V případě úhrady kupní ceny, nebo její části, budou při zrušení objednávky kupujícímu vráceny finanční prostředky ve lhůtě 14 dnů stejným způsobem, jaký byl použit při platbě zboží, pokud kupující nepožaduje jiný. Prodávající je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy a/nebo nevydat zboží kupujícímu i v případě, když zjistí, že mu v komunikaci byly uvedeny nebo poskytnuty nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje týkající se kupujícího nebo osoby přebírající zboží, nebo pokud hrozí, že v důsledku chování osoby, s kterou prodávající komunikoval, může dojít ke vzniku škody na straně prodávajícího (např. podvodné jednání).
 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu a cenu přepravy dle objednávky (uzavřené kupní smlouvy). Při tvorbě objednávky jsou tyto položky uvedené také sumárně jako součet ceny zboží a přepravy. V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty poplatky bank za úhradu kupní ceny, náklady na přepravu zboží, náklady na dobírku, náklady na doručení zakoupeného zboží, náklady na použití elektronických prostředků ke komunikaci, nebo poradenská činnost. Kupující je povinen tyto poplatky a náklady zaplatit, pokud dále není uvedeno jinak. Při zahraniční platbě je kupující jako příkazce platby povinen hradit poplatky své banky a ostatní poplatky, zejména korespondenčních bank a banky příjemce.
 1. Cena zboží je určena dle platného ceníku. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou zřetelně označeny symboly (jako např. „akce“ nebo „výprodej“). Zvýhodněné ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu trvání uvedenou u zvýhodněné ceny.
 1. Cena zboží se může změnit, mimo jiné z důvodů zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží zjištěné v systému prodávajícího, nebo zveřejněné u zboží na webovém portálu internetového obchodu mayami-strings.eu. Kupující, stejně jako prodávající, je do okamžiku převzetí zboží oprávněn objednávku zrušit, resp. odstoupit od kupní smlouvy, je-li kupujícímu oznámena změna kupní ceny některé položky v důsledku zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží.
 1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v samotné kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu, kterou kupující provede ve své objednávce, kde má na výběr více možností úhrady kupní ceny.
 1. Prodávající vystaví a v souladu s platnými právními předpisy kupujícímu doručí fakturu. Zasláním objednávky kupující souhlasí s tím, že faktura mu bude zaslána spolu se zbožím, nebo mu bude zpřístupněna elektronicky. Faktura je zároveň i dodacím a záručním listem, není-li doručován zvláštní záruční list.
 1. Místem plnění kupní smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v elektronickém formuláři s objednávkou. Prodávající dodá zboží prostřednictvím služeb třetích subjektů (smluvní přepravce, kurýrní služba), nebo vlastními prostředky, nebo bude zboží na základě dohody s kupujícím připraveno k předání u prodávajícího. Zboží je dodáno kupujícímu předáním, nebo je předáno smluvnímu přepravci k přepravě.
 1. Prodávající dodá zboží kupujícímu v co nejkratší době po obdržení elektronického formuláře s objednávkou, a to v rámci dodacích lhůt uvedených na webovém portálu internetového obchodu mayami-strings.eu. Kupující bere na vědomí, že uvedené termíny dodávek (dodací lhůty) mají pouze orientační charakter.
 1. Kupující je upozorněn, že prodávající je oprávněn dodat zboží i v rámci více samostatných dodávek s tím, že i pro taková samostatná dodání zboží platí stejná cena přepravy jako při akceptaci objednávky (tj. více přeprav je účtováno pouze za cenu jedné přepravy).
 1. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává kupující prodávajícímu za účelem doručení zboží výslovný souhlas s poskytnutím potřebných osobních údajů (jméno/obchodní jméno, adresa, telefon) smluvnímu přepravci.
 1. Při přebírání zboží obdrží kupující doklad o převzetí zboží, který je případě platby na dobírku zároveň dokladem o zaplacení zboží. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny – tedy fakturu, obdrží kupující spolu se zbožím, nebo mu bude zpřístupněna elektronicky.
 1. V případě, že kupující nezaplatí a nepřevezme objednané zboží s výjimkou situace, kdy je zboží při doručení poškozeno (zásilka se vrátí jako nedoručená bez zavinění prodávajícího, např. pokud smluvní přepravce adresáta nenašel, nevyrozuměl o uložení zásilky, kupující zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, apod.), je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu veškeré náklady, které mu v této souvislosti vznikly. Kupujícímu, který nepřevzal objednávku, bude elektronicky zaslána žádost o informaci, co s jeho objednávkou dále dělat. Na odpověď na tuto výzvu má kupující lhůtu 7 dní ode dne odeslání zprávy. Pokud kupující požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, prodávající doúčtuje k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné dle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. Pokud kupující na výzvu prodávajícího v dané lhůtě neodpoví, objednávka bude ze strany prodávajícího stornována.
 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího při převzetí zboží a po zaplacení plné výše kupní ceny uvedené v objednávce. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, má kupující veškeré povinnosti uschovatele věcí a je povinen zboží na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit jej tak, aby bylo za všech okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.
 1. Kupující spotřebitel má v souladu se zákonem a s těmito VOP možnost odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu. V takovém případě kupující vyplní formulář pro odstoupení od smlouvy a uvede číslo objednávky, číslo produktu, datum nákupu a číslo účtu IBAN pro finanční vypořádání. Za tímto účelem může kupující spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu byl zaslán, nebo který je přístupný na webovém portálu internetového obchodu mayami-strings.eu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující spotřebitel zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Bližší podmínky jsou upraveny v zákoně č. 102/2014 Z. z. Po odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli veškeré platby, které je povinen dle právních předpisů vrátit. Prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli platby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení vráceného zboží zpět na adresu skladu prodávajícího: isklad 211694/09, GREEN FOX s.r.o., Diaľničná cesta 5, Hala D, gate 35, 90301 Senec, Slovensko. Jejich úhrada bude provedena bankovním převodem na účet zvolený kupujícím. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující spotřebitel. Zboží musí být zasláno zpět v nepoužitém a znovu prodejním stavu a také v původním obalu. Kupující spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení se zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech dle ust. § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Z. z.

V případě, že si kupující zvolí osobní převzetí zboží ve skladu prodávajícího, pak je při osobním odběru povinen si vybrané zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat, jelikož u zboží zakoupeného tímto způsobem není kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 1. Záruční podmínky jsou samostatně upraveny v části Reklamace zboží. Kupující byl ohledně reklamací dostatečným způsobem informován před uzavřením kupní smlouvy a měl možnost se s těmito informacemi seznámit v plném rozsahu před uzavřením kupní smlouvy.
 1. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem nebo udáním nesprávné adresy kupujícího.
 1. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí od doručovatele důkladně zkontrolovat a potvrdit převzetí zboží svým podpisem na dokladu o jeho převzetí. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen ihned kontaktovat prodávajícího, aniž by zásilku převzal. V případě nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží vinou doručovatele je nutno reklamaci v uplatňovat přímo u doručovatele. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, jehož převzetí bez vad kupující doručovateli potvrdil, nebude prodávajícím uznána jako oprávněná a plnění z takové reklamace nebude kupujícím poskytnuto.
 1. Kupující prohlašuje, že ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů souhlasí s tím, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše, a/nebo které jsou potřebné pro činnosti prodávajícího, a souhlasí s tím, aby je zpracovával ve všech svých informačních systémech. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou (e-mailem, dopisem) nebo telefonickou formou, na základě čehož prodávající jeho osobní údaje vymaže ze své databáze.
 1. Právním základem zpracování osobních údajů je zákon č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, dále jiný obecně závazný právní předpis a/nebo souhlas kupujícího podle výše uvedeného zákona. Tyto údaje a souhlas poskytuje kupující dobrovolně. Bez poskytnutí těchto údajů není možné provést nákup, doručit zboží a nelze vystavit ani doručit doklad o nákupu. Odesláním objednávky kupující uděluje prodávajícímu souhlas a prodávající kupujícího informuje, že poskytnuté osobní údaje mohou být:
 • – poskytnuté třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem přípravy, plnění a kontroly smlouvy, plnění práv a povinností,
 • – zpřístupněné příjemcům, kteří se podílejí na přípravě, realizaci nákupní objednávky, na přípravě a realizaci informačních zpráv na základě souhlasu poskytnutého kupujícím.

Poučení:

Kupující má jako subjekt údajů práva zejména podle zákona 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů. Na základě písemné žádosti doručené na adresu prodávajícího má kupující právo zejména vyžadovat potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o kupujícím zpracovávány, a namítat vůči zpracování osobních údajů kupujícího, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez souhlasu kupujícího, a žádat jejich likvidaci. Pokud má prodávající povinnost poskytnout a/nebo doručit kupujícímu povinné informace a tato povinnost není splněna formou zveřejnění ve VOP, objednávkou vyjadřujete souhlas, aby se kupujícímu tyto informace poskytly formou e-mailové nebo sms zprávy na poskytnutý kontaktní údaj, resp. jiným vhodným způsobem.

 1. Na obchodní vztahy (jakožto i na další právní vztahy, které z něj mohou vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv podle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2007 o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
 1. Na obchodní vztahy s fyzickými osobami – podnikateli, a právnickými osobami, které tyto obchodní podmínky neupravují, se aplikují ustanovení obchodního zákoníku, a to v souladu s ust. § 262 Obchodního zákoníku, i v takovém případě, že jejich vztah nespadá pod vztahy uvedené v ust. § 261 Obchodního zákoníku. V případě, že jakékoli z ustanovení těchto obchodních podmínek je neplatné nebo pozbude platnosti, není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
 1. Kupující a prodávající se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od kupní smlouvy.
 1. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP prodávající neodpovídá kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy či vzniklé jiným způsobem. V případě, že se kompetentním orgánům Slovenské republiky prokážou některá ustanovení těchto VOP jako neplatná nebo nevynutitelná, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení VOP a zbývající části příslušného ustanovení VOP tím zůstává nedotčena.
 1. Rozhodným hmotným a procesním právem je právo Slovenské republiky. Veškeré spory, které vyplynou z těchto VOP, smlouvy nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů v rámci dodávek zboží, budou projednávány a rozhodovány výlučně soudy ve Slovenské republice dle práva SR, resp. budou řešeny alternativně ve smyslu zákona č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
 1. VOP platí ve znění uvedeném na webovém portálu internetového obchodu mayami-strings.eu prodávajícího v den odeslání elektronického formuláře s objednávkou s výjimkou, kdy se obě strany vysloveně dohodly jinak.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna umístěním na internetové stránce obchodu.
 1. Tyto VOP jsou zveřejněné a platné od 1. 10. 2020 a plně nahrazují předchozí VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP i bez předchozího upozornění.
Nákupní košík